Aktuality

Nové epidemiologická pravidla platná pro sport od 22.11.2021

23.11. 2021

V pondělí 22.11.2021 vstupují v platnost nová pravidla týkající se současné pandemické situace. Nejvíce zasáhnou dospělou kategorii volejbalové komunity a diváky. Mládežnických kategorií se omezení týká minimálně.

Nejvíce bude zasažená populace starší 18 let, kde se sportovec, divák, rodič nebo jiný účastník zápasu musí prokázat očkováním nebo potvrzením o prodělání covidu v poslední 180 dnech.

Zásadní zprávou je, že i nadále mohou pokračovat veškeré ligové soutěže i turnaje mládeže. Žádné změny se netýkají dětí do 12 let, pro mládež do osmnácti let (platí do dne dovršení osmnáctých narozenin) zůstane kromě certifikátu o očkování či laboratorním potvrzení o prodělání covidu v platnosti i PCR test.

Od pondělí 22. listopadu již nebude možné nadále uplatnit antigenní testy provedené v laboratoři a ani samotesty (netýká se EX-M a EX-Z).

Výjimku tvoří pouze osoby, které buď očkování zahájily nebo které mají od lékaře potvrzeno, že nemůžou absolvovat očkování ze zdravotních důvodů a mají toto lékařem zaznamenáno v informačním systému infekčních nemocí (ISIN). Ty mohou nadále využít PCR test.

Souhrn pravidel

Děti do 12 let

 • beze změny, i nadále mohou na halu bez prokázání bezinfekčnosti (jako hráči i jako diváci).

Mládež od 12 do 17 let

 • na halu může, pokud se prokáže očkovacím certifikátem či certifikátem s laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech,
 • pro tuto věkovou kategorii platí i negativní PCR test, jeho platnost je sedm dní.

Dospělí (18 let a starší)

 • prokázat se mohou pouze očkovacím certifikátem či certifikátem s laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech,
 • neplatí PCR test (výjimka osoby s neukončeným očkováním či osoby, které se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou),
 • platnost PCR testů pro účastníky utkání, na něž se vztahují výše zmíněné výjimky, je sedm dní.

Diváci

 • prokázat se mohou pouze očkovacím certifikátem či certifikátem s laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech,
 • platí i pro rodiče dětí na turnajích mládeže,
 • neplatí PCR test (výjimka osoby před dovršením 18 let věku, lidé s neukončeným očkováním či osoby, které se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou),
 • platnost PCR testů pro diváky, na něž se vztahují výše zmíněné výjimky, je 72 hodin.

Věkové omezení

 • je mi 12 let, pak se musím při příchodu na halu prokázat buď očkovacím certifikátem či certifikátem s laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech, anebo negativním PCR testem, který není starší sedmi dnů (v případě, že jsem účastníkem utkání) nebo 72 hodin (pokud jsem divák),
 • je mi 18 let, pak se musím při příchodu na halu prokázat buď očkovacím certifikátem či certifikátem s laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech.
  • PCR test mohu využít pouze v případě, že jsem osoba s neukončeným očkováním či, která se ze zdravotních důvodů očkovat nemůže.

Organizace tréninků v neměnném (homogenním) kolektivu zůstává nadále beze změn. Oddíl není povinen kontrolovat při tréninku bezinfekčnost, ale je povinen vést evidenci účastníků tréninku.

Výše uvedené podmínky se týkají amatérského sportu a diváků. Co se týče profesionálních sportovců, tak ti byli z tohoto opatření vyňati a nadále se řídí podmínkami pro zaměstnance/OSVČ v rámci sportovní činnosti. Bezinfekčnost tedy potvrzují negativním testem, který má platnost sedm dní. 

Rád bych Vás opětovně upozornil na skutečnost, že v zápise o utkání musí být uvedena poznámka:

Před utkáním provede covid pořadatel záznam do zápisu o utkání, že všechny osoby na něm uvedené splňují aktuálně platné podmínky pro účast na sportovním utkání.

A na závěr jedno upozornění:

 • Družstva, která momentálně nejsou schopna splnit daná ustanovení (soutěže dospělých a 1-JRi a 1-JKY) si můžou utkání hraná o víkendu 27.-28.11.2021 odložit na jiný termín bez poplatku – žádost i souhlas soupeře zašlete na adresu vedoucího soutěže (nedělat tuto změnu přes VIS)
 • Od víkendu 04.-05.12.2021 již musejí všechny družstva splňovat standardy dané Mimořádným opatřením (očkování, prodělaná nemoc).


Výběrové řízení ČVS

18.11. 2021

STK ČVS vyhlašuje v souladu se Zásadami Rozpisu Mistrovství České republiky žákyň 2022

výběrové řízení na uspořádání jednorázové mistrovské soutěže

MISTROVSTVÍ ČR ŽÁKYŇ 2022 – 2. část FINÁLOVÝ turnaj

v termínu 20. – 22. 5. 2022 zejména za níže uvedených podmínek.

 1. Pověřený pořadatel musí zajistit:
  1. organizační a sportovně-technické uspořádání soutěže ve stanoveném termínu,
  1. 4 hřiště ve sportovních halách/tělocvičnách (ideální  stav 4  hřiště v hale, nebo  2+2  ve dvou halách v těsné blízkosti) po celou dobu akce (od pá 9 hod. do ne 17 hod.),
  1. ubytování a stravování pro 16 družstev (max. 16 osob na družstvo), dále pro sbor rozhodčích  delegovaný  KR  ČVS  vč.  hlavního  rozhodčího,  technického  delegáta     a zástupce Výboru ČVS.
  1. šatny pro družstva a rozhodčí,
  1. občerstvení minimálně formou bufetu po celou dobu turnaje,
  1. závěrečné vyhlášení výsledků turnaje (celé soutěže) vč. vyhlášení nejlepších hráčů

dle Přílohy č. 17 Rozpisu,

 • informační servis – průběžnou aktualizaci výsledků.
 • Pověřený pořadatel hradí veškeré náklady na:
  • organizační  a   sportovně-technické   uspořádání   soutěže,   tzn.   pronájmy   hřišť   vč. příslušenství sportovních hal/tělocvičen, pořadatelský sbor apod.,
  • sbor rozhodčích vč. hlavního rozhodčího a technického delegáta.
 • ČVS dle uzavřené smlouvy o „zajištění služeb“ při pořádání této sportovní akce pro ČVS, uhradí pořadateli na základě této smlouvy sjednanou odměnu do max. výše 80 tis. Kč  dle ve smlouvě dohodnutých podmínek a v souladu s rozpočtem ČVS.
 • Pořadatel umožní pověřenému orgánu ČVS kontrolu zajištění turnaje nejméně 7 dní před zahájením akce.
 • ČVS finančně zabezpečí poháry, medaile a ceny za individuální ohodnocení.

Písemné  přihlášky   (uveďte   zejména   název   haly   a   počet   hřišť,   název   ubytovacího   a stravovacího zařízení a kontaktní spojení na odpovědnou osobu, zastupující právní subjekt při dalším jednání) zašlete na adresu STK ČVS uvedenou  v záhlaví, k  rukám  Ing.  Ivana Ira. Do výběrového řízení budou zařazeny přihlášky doručené 30. 11. 2021 !!!

Všichni zúčastnění budou o výsledku výběrového řízení (rozhodnutí Výboru ČVS) písemně vyrozuměni. ČVS si vyhrazuje právo podmínky výběrového řízení změnit či výběrové řízení zrušit, případně i odmítnout všechny předložené přihlášky.

!!! Vítěz výběrového řízení nemá zajištěnou účast na Mistrovství ČR žákyň !!!


Informace TMK a KM Olomouckého kraje

18.10. 2021

První trenérský seminář: je určen trenérům mládeže Olomouckého kraje

Datum konání: neděle: 31. října 2021

Místo konání: v prostorách Národního sportovního centra v Prostějově v rámci prvního srazu KCM dívek Olomouckého kraje.

Program:

9:30 seznámení s tréninkem

10:00 –12:00 aktivní účast na tréninku KCM

12:05 –12:30 Oběd

12:45 –15:00 diskuze (téma odbití vrchem, odbití spodem, rozbor videa)

15:30 –17:30 druhý trénink KCM

17:35 –18:00 vyhodnocení tréninku

18:00 ukončení semináře

Přednášející: Petr Zapletal, Aleš Novák, Radim Vlček, Zdeněk Sklenář.

Náklady: trenérům bude proplaceno jízdné a zaplacen oběd. Účastník semináře zaplatí 200,-Kč jako vstupní poplatek.

Přihláška trenérů

Informace KCM Olomouckého kraje dívky

Evidence zájemkyň o zařazení do programu KCM Olomouckého kraje. Hráčky ročníku 2008 a 2009 s perspektivou účasti na Olympiádě dětí a mládeže v červnu 2022 v Olomouckém kraji (dívky Prostějov).Prosíme o zapsání hráček, které mají tuto ambici a splňují alespoň základní technické, somatické a motorické předpoklady.

Individuální přihlášení hráček

Program:

9:30 příjezd NSC

10:00 –12:00 trénink KCM

12:20–12:45 Oběd

12:45 –15:30 odpočinek

15:30 –17:30 druhý trénink KCM

17:30 ukončení srazu

Každá hráčka obdrží tričko KCM a bude jí uhrazen oběd. -Věci na trénink s sebou.-Flash (USB)disk na nahrání individuálních dovedností

Náklady: hráčkám bude zaplacen oběd a tréninkové tričko KCM hráčky zaplatí 100,-Kč jako účastnický poplatek

Mgr. Petr Zapletal, předseda TMK a KM Aleš Novák, trenér KCM dívek